Beslissingen m.b.t. NPSA-activiteiten voor 2020

De NPSA houdt net als de overige sportbonden nauwlettend de ontwikkelingen betreffende het coronavirus in Nederland in de gaten en houdt hierbij ook de richtlijnen en de adviezen van de overheid, het RIVM en het NOC*NSF aan.

Op woensdag 6 mei 2020 zijn er door de overheid en het RIVM nieuwe maatregelen gepubliceerd in de strijd om het coronavirus in Nederland onder controle te krijgen. Het bericht hierover is na te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand.

Tijdens de persconferentie van 6 mei 2020 is een voorlopige routekaart gepresenteerd waarin gefaseerd een versoepeling van de huidige maatregelen is aangekondigd. De NPSA juicht de versoepelingen uiteraard van harte toe. We moeten helaas wel concluderen dat (schiet)sportverenigingen met enkel binnenbanen (en dat betreft veruit de meeste verenigingen waar IPSC beoefend wordt) met de huidige kennis van zaken niet eerder dan 1 september 2020 weer open zullen gaan. Het is aannemelijk dat een dergelijke heropening wel gepaard zal gaan met strikte voorschriften die in acht genomen zullen moeten worden.

In lijn met de nieuw gepresenteerde maatregelen worden alle onder de auspiciën van de NPSA georganiseerde activiteiten, waaronder cursussen en wedstrijden, tot 1 september 2020 afgelast.

Gezien het dynamische karakter van onze sport zullen IPSC-wedstrijden en NPSA-cursussen met een omvang zoals wij die uit het recente verleden kennen, voorlopig zeker nog niet mogelijk zijn. Als er na 1 september weer wedstrijden en cursussen georganiseerd zouden kunnen worden zal dit naar verwachting slechts met in achtneming van strikte voorschriften mogelijk zijn. Een belangrijk aspect waar rekening mee gehouden zal moeten worden is dat er aanzienlijk minder deelnemers aan deze activiteiten zullen kunnen deelnemen dan dat we tot nu toe gewend zijn.

Mede met in achtneming van de voorlopige routekaart die de overheid gepresenteerd heeft, heeft het NPSA-bestuur een aantal moeilijke besluiten moeten nemen die we bij deze met jullie willen delen.

1)  De competitie (2020) voor alle IPSC-disciplines zal per direct gestopt worden.

2) Er zal dit jaar geen Nederlands Kampioenschap IPSC Handgun plaatsvinden.

Beide bovengenoemde beslissingen zijn weloverwogen beslissingen geweest en wij zijn ons er terdege van bewust dat dit voor iedereen een bittere pil zal zijn. Lees voor de volledige toelichting en consequenties graag dit document!

Op dit moment hebben wij verder nog niet duidelijk of en zo ja onder welke omstandigheden er na 1 september weer NPSA-cursussen gegeven kunnen worden.

Ook de omstandigheden waaronder we straks op een corona-veilige manier weer IPSC-wedstrijden zouden kunnen doen zijn voor ons op dit moment niet duidelijk. Uiteraard zijn we in nauw contact met andere IPSC-regio’s over hun gedachten hierover, maar ook internationaal is er nog niemand die de ultieme veilige oplossing gevonden heeft. Een dergelijke oplossing zal voor ons uiteraard te allen tijde moeten aansluiten op de voorschriften die de Nederlandse overheid ons oplegt.

Het NPSA-bestuur zal zich in de periode tot aan 1 september gaan beraden over richtlijnen die nodig zijn om op een corona-veilige manier weer IPSC-activiteiten onder auspiciën van de NPSA te kunnen gaan organiseren. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit uiteraard met jullie delen.

Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de website van het NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Link naar het themadossier: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

Voor nu wensen wij alle schutters heel veel sterkte en gezondheid toe en hopen wij dat trainingen van onze mooie sport zo spoedig mogelijk weer op een veilige manier hervat kunnen worden op de verenigingen.

Het NPSA-bestuur

Bijlage: Volledige toelichting en consequenties beslissingen