Tag archieven: corona

Binnenschietbanen per 1 juli 2020, onder voorbehoud, weer open

Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat sportverenigingen met binnensport-accommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) per 1 juli 2020 weer open mogen. Dat is een versoepeling ten opzichte van de eerdere routekaart van het kabinet, waarin was vastgesteld dat binnensporten pas vanaf 1 september 2020 zouden zijn toegestaan. Deze openstelling geldt wel onder het voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland eind juni nog onder controle is. Het kabinet kan dus alsnog in de loop van juni besluiten om de openstelling per 1 juli nog geen doorgang te laten vinden.

De KNSA is zeer verheugd met dit besluit omdat veel schietsportverenigingen en sportschutters weer snakken naar het beoefenen van de schietsport in hun vertrouwde omgeving. Een intensieve lobby van alle sportbonden waaronder de KNSA, verenigd in de landelijke sportkoepel NOC*NSF, heeft tot dit resultaat geleid. Uiteraard zal de openstelling, als die op 1 juli doorgaat, onder restricties moeten plaatsvinden, zoals: minimaal 1,5 meter afstand behouden, het beschikken over een goede luchtverversing, een reserveringssysteem en voorlopig geen wedstrijden. Het kabinet zal in de komende tijd nog nadere voorwaarden voor deze openstelling bekend maken. De openstelling geldt dan onder die uitdrukkelijke voorwaarden.

In de komende tijd zal de KNSA via haar geëigende kanalen, de schietsportverenigingen nader informeren over de wijze waarop zij hun accommodatie dan het beste weer open kunnen stellen, alsmede de daarvoor vereiste model protocollen beschikbaar stellen.

Sportkantines eveneens per 1 juli 2020 open

Gelijktijdig met het besluit om de binnensportaccommodaties weer open te stellen per 1 juli, heeft het kabinet tevens besloten om ook de openstelling van sportkantines per 1 juli 2020 toe te staan, onder hetzelfde voorbehoud als geldt voor de openstelling van de binnensportaccommodaties. Daarmee wordt het voor alle verenigingen – dus ook voor schietsportverenigingen die over buitenbanen beschikken die reeds opengesteld waren en die hun kantine nog dicht moeten houden – mogelijk om hun sportkantine per 1 juli 2020 weer te openen. Ook voor deze openstelling zal de KNSA de komende tijd model protocollen beschikbaar stellen, teneinde op een zorgvuldige en verantwoorde wijze de sportkantines weer in gebruik te kunnen nemen.

Beslissingen m.b.t. NPSA-activiteiten voor 2020

De NPSA houdt net als de overige sportbonden nauwlettend de ontwikkelingen betreffende het coronavirus in Nederland in de gaten en houdt hierbij ook de richtlijnen en de adviezen van de overheid, het RIVM en het NOC*NSF aan.

Op woensdag 6 mei 2020 zijn er door de overheid en het RIVM nieuwe maatregelen gepubliceerd in de strijd om het coronavirus in Nederland onder controle te krijgen. Het bericht hierover is na te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand.

Tijdens de persconferentie van 6 mei 2020 is een voorlopige routekaart gepresenteerd waarin gefaseerd een versoepeling van de huidige maatregelen is aangekondigd. De NPSA juicht de versoepelingen uiteraard van harte toe. We moeten helaas wel concluderen dat (schiet)sportverenigingen met enkel binnenbanen (en dat betreft veruit de meeste verenigingen waar IPSC beoefend wordt) met de huidige kennis van zaken niet eerder dan 1 september 2020 weer open zullen gaan. Het is aannemelijk dat een dergelijke heropening wel gepaard zal gaan met strikte voorschriften die in acht genomen zullen moeten worden.

In lijn met de nieuw gepresenteerde maatregelen worden alle onder de auspiciën van de NPSA georganiseerde activiteiten, waaronder cursussen en wedstrijden, tot 1 september 2020 afgelast.

Gezien het dynamische karakter van onze sport zullen IPSC-wedstrijden en NPSA-cursussen met een omvang zoals wij die uit het recente verleden kennen, voorlopig zeker nog niet mogelijk zijn. Als er na 1 september weer wedstrijden en cursussen georganiseerd zouden kunnen worden zal dit naar verwachting slechts met in achtneming van strikte voorschriften mogelijk zijn. Een belangrijk aspect waar rekening mee gehouden zal moeten worden is dat er aanzienlijk minder deelnemers aan deze activiteiten zullen kunnen deelnemen dan dat we tot nu toe gewend zijn.

Mede met in achtneming van de voorlopige routekaart die de overheid gepresenteerd heeft, heeft het NPSA-bestuur een aantal moeilijke besluiten moeten nemen die we bij deze met jullie willen delen.

1)  De competitie (2020) voor alle IPSC-disciplines zal per direct gestopt worden.

2) Er zal dit jaar geen Nederlands Kampioenschap IPSC Handgun plaatsvinden.

Beide bovengenoemde beslissingen zijn weloverwogen beslissingen geweest en wij zijn ons er terdege van bewust dat dit voor iedereen een bittere pil zal zijn. Lees voor de volledige toelichting en consequenties graag dit document!

Op dit moment hebben wij verder nog niet duidelijk of en zo ja onder welke omstandigheden er na 1 september weer NPSA-cursussen gegeven kunnen worden.

Ook de omstandigheden waaronder we straks op een corona-veilige manier weer IPSC-wedstrijden zouden kunnen doen zijn voor ons op dit moment niet duidelijk. Uiteraard zijn we in nauw contact met andere IPSC-regio’s over hun gedachten hierover, maar ook internationaal is er nog niemand die de ultieme veilige oplossing gevonden heeft. Een dergelijke oplossing zal voor ons uiteraard te allen tijde moeten aansluiten op de voorschriften die de Nederlandse overheid ons oplegt.

Het NPSA-bestuur zal zich in de periode tot aan 1 september gaan beraden over richtlijnen die nodig zijn om op een corona-veilige manier weer IPSC-activiteiten onder auspiciën van de NPSA te kunnen gaan organiseren. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit uiteraard met jullie delen.

Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de website van het NOC*NSF:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Link naar het themadossier: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

Voor nu wensen wij alle schutters heel veel sterkte en gezondheid toe en hopen wij dat trainingen van onze mooie sport zo spoedig mogelijk weer op een veilige manier hervat kunnen worden op de verenigingen.

Het NPSA-bestuur

Bijlage: Volledige toelichting en consequenties beslissingen

Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open

Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open

Met ingang van maandag 11 mei 2020 mogen schietsportverenigingen die beschikken over een buitenbaan, hun deuren weer openen voor alle leden. Dit geldt dan dus voor die schietsportverenigingen die beschikken over Kleiduivenschietbanen, Geweer- en/of Pistool-buitenbanen, en ook voor de schutterijen.

Deze openstelling gebeurt wel met inachtneming van een aantal restricties, zoals:

  • De schietsport mag uitsluitend buiten beoefend worden.
  • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen.
  • Hanteer duidelijke trainingstijden en maak die (vooraf) bekend.
  • De kantine blijft gesloten.
  • De kleedkamers mogen niet gebruikt worden.
  • Er moet zoveel mogelijk van eigen materiaal (geweren en pistolen) gebruik gemaakt worden; indien er van verenigingswapens gebruik gemaakt wordt, moeten deze gedesinfecteerd worden.
  • Er mogen geen wedstrijden worden geschoten.
  • Sportschutters moeten zich bij hun bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit. Dus na de activiteit direct de accommodatie weer verlaten.

Binnenschietbanen:

De regering heeft voorts besloten dat binnenaccommodaties, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld worden. De KNSA is omtrent dat besluit teleurgesteld. Immers, de schietsport kan ook binnen uitstekend worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. Schietsportverenigingen waarvan het merendeel beschikt over binnenschietbanen, worden met dit besluit van 11 mei onevenredig gedupeerd. De KNSA zal daarom, in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, nogmaals bij het ministerie van VWS bepleiten om ook voor binnen-schietbanen (de schietsport is immers een non-contactsport) openstelling toe te staan, eerder dan pas op 1 september aanstaande.

Protocollen:

Schietsportverenigingen die dus maandag 11 mei hun deuren weer mogen openen voor al hun leden omdat zij over buitenschietbanen beschikken, moeten zich stipt houden aan de voorschriften waaronder dat is toegestaan. Voor die verenigingen heeft de KNSA, samen met NOC*NSF, protocollen opgesteld. Zo is er een algemeen sportprotocol voor alle sporten in Nederland; dat is al beschikbaar op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol en wordt in de loop van vrijdagmiddag 8 mei geactualiseerd. Het sportspecifieke protocol over de schietsport is inmiddels aangepast aan de nieuwe maatregelen en schietsportverenigingen kunnen dit via www.knsa.nl/downloadcenter/ downloaden. Let wel: deze protocollen moeten altijd  in samenhang met elkaar worden toegepast. Het sportspecifieke protocol is in feite een aanvulling op het algemene sportprotocol.